Problemen met kwaliteit bij brandstofpompen

Nauwelijks problemen met brandstofpompen

Uit duizenden controles in 2017, blijkt dat er amper problemen zijn met de kwaliteit of de volumes van brandstof.

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters: “Consumenten vermoeden weleens dat het volume dat getankt wordt, lager is dan het volume dat de brandstofpomp aangeeft. Ook worden problemen met voertuigen soms toegeschreven aan de kwaliteit van de brandstof. Uit duizenden controles die in 2017 werden uitgevoerd, blijkt echter dat er nauwelijks problemen zijn met de hoeveelheid brandstof en de kwaliteit ervan. Consumenten kunnen dus gerust zijn over de kwaliteit en de volumes van de brandstof die ze tanken.”

Ieder jaar controleert de FOD Economie duizenden brandstofpompen en brandstoftanks. Daarbij wordt nagegaan of de pompen de juiste volumes aangeven en of de brandstoffen aan alle wettelijke kwaliteitsvereisten voldoen.

Kwaliteit

brandstofprijzen vergelijken benzineIn 2017 werden 12.110 brandstofmonsters verzameld door de Dienst Kwaliteit van de Aardolieproducten (Fapetro). Het ging om monsters bij tankstations, bij particulieren en ondernemingen en bij depots. In 96,3 procent van de gevallen waren de monsters conform met de normen. Er wordt bovendien geen kwaliteitsverschil vastgesteld tussen de goedkopere brandstoffen en de andere brandstoffen.

Wanneer een monster niet conform is moet de onderneming die het distributiepunt uitbaat, instaan voor de kosten van de analyse. Drie weken later wordt dan opnieuw een monster genomen.

Naast de controles kwam in 2017 slechts één klacht binnen bij de Dienst Kwaliteit van de Aardolieproducten. Een particulier vermoedde dat een motorprobleem het gevolg van slechte brandstof. Er werd een monster genomen van de brandstof, maar de analyse bracht geen non-conformiteit aan het licht.

Kwaliteit van brandstof: problemen situeren zich vooral bij de volgende parameters:

• Diesel: vlampunt, zwavelgehalte, oxidatiestabiliteit, EMAG-gehalte;
• Benzine: dampspanning;
• Gasolie voor verwarming/extra dieselolie: het zwavelgehalte;
• Lampolie: het vlampunt.

Volumes

2.962 brandstofpompen, inclusief LPG-pompen, werden in 2017 gecontroleerd door de Metrologische Dienst. Er werd nagegaan of de volumes die de pompen aangeven, correct waren. 96,1 procent van de pompen waren volledig in orde. In 115 gevallen werd een waarschuwing, minnelijke schikking of pro justitia opgesteld omdat de pompen niet uitgerust waren met een (geijkte) herleidingsinrichting voor temperatuur of omdat de herleidingsinrichting niet was ingeschakeld. De herleidingsinrichting zorgt voor een standaardisering in de meting die het effect van temperatuurverschillen op de getankte hoeveelheid brandstof neutraliseert.

Klachten

Naast de controles behandelde de Metrologische Dienst 7 klachten in verband met een onjuist gemeten volumes. Alle klachten waren ongegrond.